Enwebiad BAFTA Cymru i gyfres deledu Fflur


Yr wythnos hon fe dderbyniodd cyfres Fflur, PARCH, enwebiad BAFTA Cymru am y ddrama deledu orau. Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i’r gyfres dderbyn yr enwebiad, ac y llynedd derbyniodd gynyrchiadau Fflur 6 enwebiad i gyd, gan gynnwys enwebiad am yr awdur gorau am ei ffilm Y Llyfrgell.

Daeth Parch i ben ym mis Ebrill wedi siwrne gythryblus, gyffrous dros dair cyfres i’r prif gymeriad, Myfanwy Elfed (Carys Eleri) a cafwyd diweddglo ysgytwol ac emosiynol. Dywedodd y beirniad teledu Sioned Williams: “Bydd creadigaeth unigryw a bythgofiadwy Fflur Dafydd, Myfanwy Elfed yn Parch, yn aros fel un o ffigyrau eiconig drama deledu Gymraeg.”

Y Parch yn rhoi’r byd yn ei le – gan ddechrau ar y stryd

O rithiau i osgoi marwolaeth, mae’r ddrama am fywyd cyffrous ac anarferol y cyn-Barchedig Myfanwy Elfed yn dychwelyd i S4C am drydedd gyfres nos Sul, 4 Mawrth. Ar ddiwedd yr ail gyfres, adawom ni Myfanwy a’i ffrindiau wrth iddyn nhw ddelio â cholli Mr Jarman – gofalwr cwerylgar yr Eglwys, ac roedd Myfanwy wedi ymbellhau o’i rôl fel Ficer yr Eglwys ac roedd hi’n Gaplan yng nghanol y dref.

Wrth inni ail-ymuno â Myfanwy, mae hi wedi ymbellhau ymhellach o’r Eglwys ac mae hi nawr yn gobeithio gwneud gwahaniaeth yn y byd wrth helpu’r digartref ar strydoedd Treffwrnes. Yn ogystal â helpu i redeg cegin cawl gyda’i ffrind newydd, Elain, sy’n cael ei phortreadu gan yr actores Bethan Bevan, mae Myfanwy hefyd yn gweithio fel Bugail y Stryd, yn gofalu am bobl sydd wedi meddwi gyda’r nos.

Wrth weithio fel Bugail y Stryd mae Myfanwy yn cwrdd â Rhodri – person digartref sydd â chefndir dirgel sy’n cael ei bortreadu gan yr actor Ryland Teifi. “Mae Myfanwy yn ceisio ei gorau i helpu Rhodri, ond am ryw reswm mae’n gwrthod ei help,” meddai Carys Eleri, 35 oed, sy’n portreadu
Myfanwy yn y ddrama. Yn fuan mae’n dod yn amlwg bod mwy i Rhodri na’r disgwyl, ac mae Myfanwy yn cwestiynu os yw’n berson go iawn neu’n rhith arall. Cyn hir, daw Myf i weld bod ei hawch i helpu pobl yn medru ymyrryd ar fywydau sawl un yn y dref.

“Mae digartrefedd yn thema fawr yn y gyfres hon, ac mae’n berthnasol i ni gyd ar hyn o bryd,” meddai Carys, sydd o’r Tymbl Uchaf, Sir Gâr yn wreiddiol ond sydd bellach wedi ymgartrefu yn Nhreganna ger canol dinas Caerdydd, “Fi wir ffaelu dod drosto’r cynnydd yn nifer y digartref yng Nghaerdydd – mae mor drist. Gobeithio bydd y gyfres yn ysgogi ein gwylwyr i helpu’r digartref.”

Mae’r digartrefedd yn y gyfres yn atsain y ffaith fod Myfanwy ei hunan wedi colli ei ffordd ers iddi ddarganfod yr anewrysm yn ei hymennydd yn y gyfres gyntaf: mae hi’n colli ei ffydd yn fwyfwy ac mae ei rôl fel gwraig, fel mam ac fel merch wedi lleihau.

“Mae’r anewrysm wedi ysgogi Myfanwy i fyw’r bywyd roedd hi eisiau ac i gydnabod ei theimladau tuag at Eurig. Mi wnaeth hi hefyd ddechrau cwestiynu ei rôl yn yr Eglwys ac yn ei phriodas, rhywbeth roedd hi’n gwneud ers cyn i ni ei chwrdd.”

O ganlyniad, mae Carys yn credu ein bod ni nawr yn gweld ochr fwy dewr o’r cymeriad – person sydd bellach ddim wedi’i rhwymo gan ei moesgarwch ei hunan, a bod gweithio ar strydoedd Treffwrnes i helpu eraill yn dangos ei bod yn benderfynol o wneud beth y gall hi er mwyn gwneud y byd yn lle gwell.

Ond wrth gwrs, mae’r triawd rhwng Myfanwy, ei gwr Terwyn, a channwyll llygad Myfanwy ers y gyfres gyntaf, Eurig, dal heb ddirwyn i ben. Ar ddiwedd y gyfres ddiwethaf, mi wnaeth Terwyn godi braw ar Myfanwy wrth ofyn am ysgariad.

“Fi ffaelu rhoi’r prif ‘gossip’ bant – ond mae Myfanwy a Terwyn yn parhau wedi gwahanu yn y bennod gyntaf,” meddai Carys.

Parch
Nos Sul 4 Mawrth 9.00, S4C
Isdeitlau Cymraeg a Saesneg
Ar alw: s4c.cymru, BBC iPlayer a llwyfannau eraill
Cynhyrchiad Boom Cymru ar gyfer S4C

Sgript gomedi yn cyrraedd rownd derfynol 'Find Me Funny'

Mae sgript gomedi gyntaf Fflur ‘The Other Team’ (a gafodd ei gyd-sgwennu gan Huw Davies), wedi cyrraedd ffeinal cystadleuaeth ‘Find Me Funny’ – cynllun gan BBC Cymru Wales i ddarganfod lleisiau newydd ym myd comedi yng Nghymru. Fe fydd 3 rhaglen beilot yn cael eu cynhyrchu yn
dilyn y cynllun, ac yn cael eu darlledu ar BBC One Wales a’r BBC iPlayer. Cafodd 350 o geisiadau eu derbyn, ac fe gafodd sgript Huw a Fflur ei ddewis fel un o’r wyth olaf.

Comedi sefyllfa yw ‘The Other Team’, wedi ei lleoli yn Nhrecorryn (fersiwn ffuglennol o Gastell Newydd Emlyn), lle mae’r prif gymeriadau Cerys a Fiona yn syrthio mewn cariad wrth wylio eu gwyr yn chwarae rygbi i’r tim lleol. Mae Parch, cyfres ddrama wreiddiol Fflur, hefyd yn dychwelyd i’r
sgrin yr wythnos hon, ar Nos Sul, Mawrth y 4ydd ar S4C a’r BBC iPlayer. Fflur hefyd sy’n sgwennu y gyfres nesaf o 35 Diwrnod i Boom Cymru, ac fe fydd honno yn cael ei darlledu yn ystod Tachwedd a Rhagfyr 2018.